Informații utile privind sponsorizările

Informații utile privind sponsorizările

Dacă o companie nu a distribuit cheltuielile de sponsorizare din profit, le poate reporta pentru anii viitori. Cheltuielile de sponsorizare şi / sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi (recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit).

Beneficiarii unui contract de sponsorizare pot fi:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile descrise la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile legislației actuale, emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

 Se pot acorda sponsorizări în bunuri. Sponsorizările se pot acorda atât în bani, cât și în natură.