Vă informăm că, în ultima perioadă, au fost adoptate o serie de acte normative menite să vină în sprijinul persoanelor (fizice sau juridice, în calitate de contribuabili, angajatori, angajați) prin măsuri de relaxare fiscală sau ajutor financiar din partea statului.

Vă prezentăm în continuare, în mod succinct, măsurile adoptate prin următoarele acte normative:

– OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor (“OUG 92”);

– OUG nr. 90/2020 pentru modificarea OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative (“OUG 90”);

– Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (“Legea 62”).

A. Măsurile adoptate prin OUG 92 se aplică începând cu 01.06.2020 și vizează următoarele:

I. Acordarea șomajului tehnic și după dată de 31.05.2020, în acele domenii în care se mențin restricții.

Astfel, angajatorii a căror activitate este în continuare restricționată conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pot beneficia și după data de 31.05.2020 de indemnizația de șomaj tehnic plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Această prerogativă a angajatorului este valabilă până la ridicarea restricțiilor (ex. Restaurante, baruri, divertisment, piscine, învățământ ).

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite de autorități pot opta, începând cu 01.06.2020, între obținerea indemnizației de șomaj tehnic plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj și măsura decontării unei părți din salariu (măsură prezentată mai jos).

II. Alte măsuri de sprijin financiar pentru salariați, după data de 1 iunie 2020.

Acestea sunt:

1.Decontarea, pentru o perioadă de 3 luni, a unei părți din salariu, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare (maxim 41,5% * 5.429 lei =2.253 lei).
Această măsură se aplică în următoarele condiții (îndeplinite cumulativ):

 1. acelor angajatori care au suspendat contractele individuale de muncă ale angajaților în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (s-au aflat în șomaj tehnic) în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic (indiferent dacă această a fost suportată de angajator din fonduri proprii sau din bugetul de stat conform OUG 30/2020);
 2. pentru acei angajați care au avut contractul individual de muncă suspendat minim 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au primit indemnizația aferentă șomajului tehnic;
 3. raporturile de muncă ale angajaților vor fi menținute până la dată de 31.12.2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri;
 4. angajatorul nu se află în vreuna din următoarele situații: (i) este instituție sau autoritate publică sau (ii) se află în faliment, dizolvare, lichidare sau (iii) are activitatea suspendată ori restricționată din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.

Pentru a putea beneficia de decontarea corespunzătoare a salariilor, angajatorii parcurg următoarea procedură:

 1. suportă integral contravaloarea salariilor angajaților;
 2. în perioada 1- 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice la agenția teritorială competentă pentru ocuparea forței de muncă o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această suma; Modelul declarației va fi aprobat prin ordin al președintelui ANOFM.
 3. decontarea sumelor se efectuează, în contul angajatorului, în termen de cel mult 10 zile de la dată îndeplinirii de către angajatori, a obligațiilor declarative și de plată aferente salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

2. Acordarea de către stat, pe o perioada de 12 luni, a unei sume lunare egală cu 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, în următoarele condiții:
a. angajatorul încadrează în muncă până cel târziu la dată de 31.12.2020, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, următoarele categorii de salariați:

 • persoane de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă;
 • persoane cu vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani;

b. persoanele mai sus indicate sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;

c. angajatorii vor menține raporturile de muncă pentru o perioadă de minim 12 luni de la împlinirea celor 12 luni în care statul a plătit cei 50% din salariu angajatului;

d. angajatorul nu se află în vreuna din următoarele situații: (i) este instituție sau autoritate publică sau (ii) se află în faliment, dizolvare, lichidare sau (iii) are activitatea suspendată ori restricționată din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.

Procedura de acordare a acestei sume (50% din salariul angajatului) va fi stabilită prin ordin al președintelui ANOFM.

Indiferent de măsura de sprijin financiar (pct. II) de care a beneficiat, angajatorul va trebui să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru persoana concediată, plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării contractului (în prezent, 1,75% / an) atunci când contractul individual de muncă încetează din următoarele situații prevăzute de Codul muncii:

 • art. 55 lit. b) – prin acordul părților, de la data convenită de acestea;
 • art. 56 alin. (1) lit. d) – ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • art. 56 alin (1) lit. e) – ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare;
 • art. 65 – pentru motive care nu țin de persoana salariatului – determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

De asemenea, trebuie menționat faptul că aceste sume acordate cu titlu de sprijin financiar nu se cumulează cu alte categorii de subvenții, prevăzute de Legea nr. 76/2002 (ex. Șomajul, stimulente acordate angajatorilor pentru angajarea șomerilor) .

B. OUG 90 aduce următoarele modificări principale:

 1. Debitorii își pot restructura obligațiile fiscale restante la data de 31.03.2020 și neachitate până la dată emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. Înainte de modificare puteau fi restructurate obligațiile fiscale restante la 31.12.2018.
 2. Obligațiile fiscale restante la data de 31.03.2020 includ și pe cele stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1.04.2020 aferente perioadelor fiscale de până la dată de 31.03.2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între dată de 21.03.2020 (când a intrat în vigoare OUG 29/2020) și dată de 31.03.2020, inclusiv.
 3. Se prelungește până la 30.09.2020, termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, vechiul termen fiind 31.07.2020. Debitorul trebuie să se adreseze unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.
 4. Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 (în loc de 1 ianuarie 2019) și data depunerii solicitării de restructurare.
 5. Se stabilesc măsuri de relaxare la plată pentru debitorii care doresc anularea parțială a obligațiilor fiscale principale;
 6. Se prorogă termenul de depunere a solicitării de restructurare, respectiv până la data de 15.12.2020, termenul anterior fiind de 30.10.2020.
 7. Debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data de 29.05.2020, pot opta între soluționarea solicitării conform legislației în vigoare la data depunerii solicitării și refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31.03.2020 și depunerea unei noi cereri până la 15.12.2020.
 8. Se prelungește până la 25.06.2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penalități de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21.03.2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020).
 9. Se prelungește până la data de 25.06.2020, inclusiv, termenul până la care se aplică măsurile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA (control ulterior cu câteva excepții) și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la plată, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.

C. Legea 62 reglementează anumite facilități de care pot beneficia atât locatorii, cât și locatarii legate de impozitarea, respectiv achitarea chiriilor

I. Locatarii pot amâna la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe. Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute de Legea 62/2020 va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

Categoriile de locatari care pot beneficia de această amânare sunt: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

În orice caz, pentru a apela la această măsură de sprijin, este necesar să existe acordul locatorului cu privire la amânarea plății chiriei, durata amânării, suma aferentă acestei perioade de amânare. Totodată, locatarul va trebui să justifice organului fiscal imposibilitatea de a achita chiria în perioada de amânare a plății chiriei.

Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– chiria lunară stabilită pentru perioada de amânare la plata (prin act adițional la contractul de închiriere) este cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;

– valoarea chiriei lunare stabilite conform paragrafului anterior este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

II. Beneficiază de scutire la plata impozitului pe venitul din chirii în anul 2020 persoanele fizice care au în proprietate un imobil închiriat și reduc cu cel puțin 30% valoarea chiriei pe perioada anului 2020 față de chiria lunii februarie 2020.

Perioada pentru care se aplică facilitatea este perioada pentru care s-a renegociat chiria, dar nu mai mult de 31.12.2020;

III. Beneficiază de reducerea bazei impozabile pentru veniturile din chirii persoanele juridice care au în proprietate un imobil închiriat și reduc cu cel puțin 20% valoarea chiriei pe perioada anului 2020 față de chiria lunii februarie 2020.

În cazul acestor persoane, veniturile din chirii vor fi impozabile în proporție de 80%. Cu titlu de exemplu: dacă chiria renegociată va fi de 100 lei pe trimestru, locatorul va plăti impozit pe micro întreprindere sau pe profit pentru doar 80 de lei.

Pentru mai multe detalii privind modificările legislative aduse prin cele trei acte normative mai sus prezentate, inclusiv pentru a determina dacă îndepliniți condițiile legale pentru a beneficia de asemenea măsuri de sprijin precum și cu privire la procedurile efectiv de urmat, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.

De asemenea, vom urmări și vă vom ține la curent cu privire la publicarea și conținutul altor acte normative emise în vedere aplicării dispozițiilor legale prezentate în această informare.