Facilități fiscale valabile și după încetarea stării de urgență

Facilități fiscale valabile și după încetarea stării de urgență

În contextul economic creat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, au fost adoptate OUG nr. 69/2020 (în vigoare din 14.05.2020) și Legea nr. 54/2020 (în vigoare din 18.05.2020), prin care au fost reglementate fie facilități fiscale noi, fie facilități menite să vină în continuarea celor inițial stabilite pentru perioada stării de urgență.

Va prezentăm în continuare, în mod succint, principalele măsuri adoptate prin cele două acte normative mai sus indicate:

A. Anularea dobânzilor și penalităților pentru obligațiile scadente la 31.03.2020;
B. Se acordă o reducere de 50% aferent impozitului anual pe clădiri;
C. Noul termen al Declarației Unice și bonificații de până la 10%;
D. Bonificații de 10% la impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

I. Măsuri fiscale instituite prin OUG nr. 69/2020

A. Anularea unor obligații fiscale accesorii aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central sau de către alte instituții sau autorități publice (cu excepția unităților administrativ teritoriale)

De aceste măsuri pot beneficia toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de formă de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Contribuabilii care figurează cu obligații bugetare, inclusiv fiscale, restante la 31 martie 2020 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

– plătesc obligațiile bugetare principale care sunt restante la 31 martie 2020;

– achita integral obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020);

– depun toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020;

De asemenea, se pot anula obligațiile accesorii aferente și următoarelor categorii de obligații principale:

– obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativa, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv;

– obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost integral stinse;

– obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control în cazul contribuabililor care au în derulare o inspecție fiscală, dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plata stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la dată comunicării deciziei.

De asemenea, OUG nr. 69/2020 prevede posibilitate că, în anumite condiții, această anulare să se aplice și debitorilor care beneficiază de eșalonarea la plata a obligațiilor fiscale.

Modul de aplicare a procedurii de anulare a obligațiilor accesorii se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice sau de conducătorul instituției sau autorității publice (în funcție de organul care administrează respectivă obligație de plata). Vom urmări apariția acestor acte administrative și va vom informa.

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la dată de 31.03.2020 datorate bugetelor locale se aplică doar dacă unitățile administrativ-teritoriale vor adopta o asemenea măsură, OUG nr. 69/2020 neinstituind o obligație, în acest sens, în sarcina autorități.

B. Facilități la plata impozitului anual/taxei lunare pe clădiri și a taxei și chiriei pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare

Aceste facilități privesc persoanele fizice sau juridice care datorează impozitul anual pe clădiri nerezidențiale (indiferent dacă acestea sunt folosite pentru activități economice chiar de către proprietar sau de persoane care dețin doar dreptul de folosință) sau taxa lunară pe clădiri.

Facilitățile nu sunt acordate direct în temeiul OUG nr. 69/2020, ci este necesar că acestea să fie adoptate prin hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului București până la dată de 14.08.2020.

Facilitățile pot consta în:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică, cu o cota de până la 50%;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Reducerea de la pct a) de mai sus se acordă, în anumite condiții, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență care atestă întreruperea parțială a activității (Certificatul Albastru).

Totodată, OUG nr. 69/2020 prevede posibilitatea că aceleași consilii locale să poată hotărî și cu privire la posibilitatea scutirii contribuabililor de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, precum și condițiile în care contribuabilul poate accesa o asemenea facilitate.

Totodată, în perioada 14.05.2020 – 31.08.2020, taxa și chiria datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare va fi datorată doar pentru acele panouri decorate cu reclamă comercială și doar proporțional cu perioada folosirii efective în scopuri publicitare.

Reamintim că impozitul pe clădiri trebuie plătit până la dată de 30 iunie 2020. Dacă plata se face și ulterior se obține facilitatea reducerii impozitului, diferența plătită în plus poate fi recuperată sau compensată.

C. Prelungirea termenului de depunere a Declarației Unice și acordarea unor bonificații de până la 10% din impozitul și contribuțiile sociale obligatorii (CAS, CASS) aferente veniturilor/câștigurilor obținute în 2019

Aceste prevederi vizează persoanele fizice care au obligația depunerii Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale (de ex. cele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, chirii, câștiguri de capital).

Conform OUG nr. 69/2020, termenul de depunere a Declarației Unice de către contribuabilii pentru veniturile/câștigurile obținute de persoane fizice în anul 2019, precum și termenul de plata a impozitului și contribuțiile sociale obligatorii (CAS, CASS) aferente veniturilor/câștigurilor obținute în 2019, au fost prelungite până la dată de 30 iunie 2020.

Totodată, acești contribuabili vor primi bonificație de la 10% dacă vor depune Declarația Unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță și vor achita integral impozitul și contribuțiile aferente până la noul termen.

În cazul în care contribuabilul doar va achita impozitul sau contribuțiile până la 30 iunie 2020, fără a depune on-line Declarația Unică, vor beneficia doar de o bonificație de 5%.

Contribuabilii care au depus deja Declarația Unică și/sau care au plătit deja obligațiile fiscale aferente pot beneficia de bonificație prin depunerea unei declarații rectificative până la dată de 30 iunie 2020 inclusiv. În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost deja efectuată, această se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor, iar sumele achitate în plus sunt utilizate pentru compensarea altor obligații fiscale sau pot fi restituite.

II. Măsuri fiscale stabilite prin Legea nr. 54/2020

Legea nr. 54/2020 aprobă și completează OUG nr. 33/2020 și reglementează suplimentar bonificațiile acordate plătitorilor de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrelor II și III din anul 2020.

Mai exact, contribuabilii plătitori de impozit pe profit (indiferent de sistemul de declarare și plata) și impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

Pentru informații suplimentare cu privire la prevederile celor două acte normative, inclusiv referitoare la condițiile concrete în care un contribuabil poate beneficia de facilitățile fiscale mai sus prezentate, va rugăm să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro..