Vă informăm că, în data de 14.06.2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 991/2021 prin care se aprobă procedura schemei de ajutor pentru întreprinderi din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente.

Sumele nerambursabile care se vor acorda în cadrul acestei scheme de ajutor se stabilesc ca procent, raportat la activitatea solicitantului, ajungând până la cel mult 800.000 euro/societate.

Prezentăm mai jos, sintetic, informațiile referitoare la schema de ajutor.

1. CUI SE ADRESEAZĂ:

Întreprinderi din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, inclusiv structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structure de alimentație, organizatori de evenimente, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați.

Coduri CAEN eligibile: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 8230, 7990.

2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ALE SOCIETĂȚII:

 • a) să nu fie întreprindere în dificultate;
 • b) să nu fi primit granturi nerambursabile care să depășească plafonul de 1.800.000 euro;
 • c) să nu facă obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care există o astfel de decizie, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;
 • d) să nu se afle în stare de insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat;
 • e)  să mențină activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;
 • f)  să fi depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019 și 2020);
 • g)  să nu înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare. Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție.

3. GRANTURI NERAMBURSABILE ÎN CUANTUM DE MAXIM 20% DIN BAZA DE CALCUL*, ÎN VALOARE DE CEL 800.000 EURO.

*Baza de calcul se stabilește din desfășurarea activităților aferente codului CAEN eligibil, prin raportare la anul 2020 comparativ cu anul 2019 și se calculează prin raportare la cifra de afaceri obținută din codul CAEN eligibil în anul 2019 comparativ cu cifra de afaceri obținută din același cod CAEN în anul 2020 (sau, după caz, prin raportare la volumul facturilor emise pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Codul fiscal/ la încasările obținute pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă). Baza de calcul trebuie să fie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă.

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, iar din estimările autorităților se vor acorda granturi unui număr de maxim de 74.000 de beneficiari.

4. TERMENE DE IMPLEMENTARE:

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 991/2021, schema se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata granturilor va fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

Aplicația pentru depunerea cererilor de finanțare urmează să devină operațională. Între timp, vă putem ajuta cu pașii preliminari depunerii dosarului de finanțare (analize, recomandări, întocmirea bazei de calcul etc.).

5. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Nu este vorba de cheltuieli eligibile, fiind granturi acordate cu titlu compensatoriu. Nu există o listă a cheltuielilor eligibile, dar există o listă a activităților pentru care pot fi efectuate cheltuieli din grant.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor:

 • licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism;
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare;
 • autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente;
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

De asemenea, din grant se pot achita obligații fiscale și alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți.

6. CU CE VĂ PUTEM AJUTA:

 • Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare și a celorlalte documente din dosarul de finanțare, inclusiv întocmirea expertizei contabile necesare pentru determinarea  bazei de calcul.
 • Întocmirea și depunerea documentației aferente cererii de finanțare.
 • Servicii de consultanţă în managementului execuţiei proiectului.
 • Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziţii.
 • Consultanță pentru optimizarea fiscală a proiectului, dar și pe parte financiar contabilă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție pe adresa de e-mail office@paulopol.ro.