Informare privind acordarea unor zile libere părinților

Informare privind acordarea unor zile libere părinților

Având în vedere recentele modificări în legislație (modificarea Legii 19/2020 și apariția HG 217/2020), privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor, închiderii temporare a unităților de învățământ, unde aceștia sunt înscriși, vă prezentăm mai jos o scurtă informare cu privire la drepturile salariaților acordate de noua lege. Aspectele de noutate față de reglementările de până acum, sunt scrise cu rosu. Dacă aveți întrebări, sau dacă sunt necesare informații suplimentare, va rugăm să ne contactați.

 1. Angajatorul, la cererea salariaților, este obligat să acorde zile libere plătite pentru perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.
 2. Prevederile legii se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a.au copii în vârstă de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  b. locul de muncă ocupat nu permite muncă la domiciliu sau telemunca.
 3. Beneficiază de prevederile prezentei legi și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată că urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competențe cu atribuții în domeniu. 
 4. Prevederile legii se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreţinere persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată că urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competențe cu atribuții în domeniu.
 5. Menționăm că prevederile prezenței legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute mai sus se află în una sau mai multe din următoarele situații:
  a. este în concediul prevăzut de creștere copil ( copil cu dizabilități)la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  c. se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată.
 6. Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) (suspendarea contractului din inițiativa angajatorului) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 8. Persoanele care beneficiază de lege au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ.
 9. Cererea salariatului ce îndeplinește condițiile subliniate la punctele 2, 3 și 4 va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu a solicitat la rândul sau la locul sau de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
 10. Declarația pe proprie răspundere nu este necesară în cazul persoanei singure din familia monoparentală (atunci când avem de a face cu un singur părinte);
 11. Prevederile acestei legi se aplică deopotrivă personalului din mediu public și privat.
 12. În cazul angajaților din unitățile: sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarelor nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigura transportul în comun și salubritatea localităților precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, acordarea zilelor libere se face doar cu acordul angajatorului. Mai precis, angajatorii care își desfășoară activitatea în aceste domenii nu sunt obligați să acorde zilele libere, ci au libertatea de decizie în acest sens. Nu există prevăzute criterii sau indici pentru acordarea sau neacordarea zilelor libere.
 13. Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, fiind supusă impozitului și plății contribuțiilor de asigurări sociale. Având în vedere că luna martie are 22 de zile lucrătoare iar salariul mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2020 este de 5429 lei, înseamnă că părintele poate primi cel mult mult 185 de lei pe zi (75% x (5429:22). Acest calcul este cu titlu informativ, ca exemplu, va rugăm să îl verificați cu departamentul Dvs de “Resurse Umane”.
 14. Angajatorii pot cere doar decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de părinte.
 15. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației prevăzute de lege se decontează din acest fond numai pe perioada acordării zilelor libere. Formularea legii este neclară, în sensul în care spune că “Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competențe decid închiderea respectivelor unități de învățământ.” S-ar putea deci înțelege că părinții au dreptul de a fi liberi toată perioada cât școlile sunt închise. Credem însă că este o exprimare deficitară și că părinții au dreptul la un anumit număr de zile libere, ce va fi stabilit de Guvern, în interiorul perioadei în care școlile sunt închise.
 16. Numărul de zile libere acordate a fost stabilit prin H.G. nr. 217/2020, acestea fiind zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Pentru orice alte informații suplimentare va rugăm să nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail office@paulopol.ro.

Autor:  Av Florian Mihaileanu