Informații utile privind nediscriminarea conform Legii 202 / 2012 (1)

Informații utile privind nediscriminarea conform Legii 202 / 2012 (1)

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei a fost modificată.

Astfel, legea introduce o serie de obligații pentru firme, mai precis:

a) este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriu de sex;

b) este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuala sau hărțuire psihologică, atât în public, cât și în privat;

c) este interzis orice ordin sau dispoziție de a discrimina o persoană pe criteriu de sex;

d) statutul familial și cel marital nu pot să constituie motiv de discriminare.

De asemenea, este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex în legătura cu relațiile de muncă referitoare la încheierea, modificarea și / sau încetarea raporturilor de muncă, stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului, stabilirea remunerației, alte beneficii pe lângă cele de natură salarială, informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, recalificare profesională etc, evaluare și promovare profesională, aplicarea măsurilor disciplinare, orice alte condiții de prestare a muncii conform legislației în vigoare.

Cu titlu de exemplu practic, discriminarea clasică în practică vizează un tratament inegal sau nedrept, în raport cu cel aplicat altor colegi sau grupuri, cauzat de diferențele de gen, etnie, vârstă, țara de origine etc.

Caracteristic discriminării este că ceea ce se impută nu este adresat persoanei care devine ținta discriminării, ci se referă la specificul grupului din care aceasta face parte ( ex. pe criteriu de sex – se ia în considerare că o femeie reprezintă sexul slab).

Dintre formele clasice de discriminare, de departe unele dintre cele mai răspândite sunt cele de gen și de vârstă. Mai noi sunt discriminarea în baza orientării sexuale, a bolilor potențial transmisibile sau a persoanelor cu handicap.

Conform legii, pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriu de sex, angajatorul are următoarele obligații:

  1. să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea în regulamentele interne de funcționare a societăților comerciale a dispozițiilor cu privire la interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex;
  2. să prevadă în regulamentele interne ale firmelor sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, ostile, de intimidare, de umilire, ofensatoare etc;
  3. să-i informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișarea în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei în relațiile de muncă;
  4. să informeze imediat după ce a fost sesizat, autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați.