rnpm

RNPM sau Registrul Național de Publicitate Mobiliară înseamnă acea bază de date unică la nivel național, ce are drept scop înregistrarea ipotecilor mobiliare și de publicitate. Cu alte cuvinte, Registrul oferă posibilitatea înregistrării acelor ipoteci mobiliare, dar și înregistrarea operațiunilor juridice, realizate conform legii, cu privire la acte și fapte juridice.

În cadrul RNPM sau Registrul Național de Publicitate Mobiliară sunt înscrise toate acele contracte de garanție, de vânzare cumpărare, consignație, locațiune, obligații agricole. De asemenea, tot aici sunt înscrise sechestrele asigurătorii, dar și înscrieri cu privire la operațiuni privind finanțele publice sau privind diferite tipuri de bunuri, așa cum ar fi autovehiculele, utilaje agricole, creanțe, polițe de asigurare, recolte, acțiuni sau alte tipuri de instrumente financiare, ba chiar și efective de animale.

Principalii operatori al Registrului Național de Publicitate Mobiliară sunt Uniunea Naționala a Barourilor din Romania si Camera de Comerț și Industrie a României, aceștia fiind autorizați de Ministerul Justiției să implementeze orice demers cu privire la înscrierea actelor de mai sus.

 

RNPM, așa cum este prevăzut în legea 196/2020

Registrul Național de Publicitate Mobiliară se supune regulilor legii 196/2020, adoptată pentru modificarea legii 297/2018, dar și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului 89/2000.

Noutatea adusă de Legea 196/2020 constă în primul rând în faptul că „Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru.”  Cu alte cuvinte, nu poți recupera sumele de bani datorate și dovedite printr-un înscris sub semnătură privată dacă nu vei înregistra documentul în cadrul RNPM. Cu toate acestea, un înscris sub semnătură privată nu primește titlul executoriu doar prin publicarea acestuia în cadrul Registrului. Ceea ce impune legea este, de fapt, o cerință de publicitate și nu neapărat de dobândire în mod automat a titlului executoriu.

Un înscris sub semnătură privată înseamnă acel act încheiat de părți, ce respectă cadrul de voință al acestora și este semnat fie olograf, fie electronic. Cu toate acestea, nu toate aceste înscrisuri dobândesc titlul executoriu. Potrivit Codului de Procedură Civilă, înscrisurile sub semnătură privată ce primesc titlu executoriu sunt contractul de credit bancar și de garanție personală, contractele de depozit, contractele de închiriere, de arendă, de leasing, contractul de asistență juridică, dar și biletele la ordin, cambia și cecul.

Este bine de precizat faptul că un contract de închiriere pentru a dobândi titlu executoriu trebuie înregistrat la Autoritatea Fiscală, dar și în cadrul RNPM. În acest fel se dobândește titlul executoriu și astfel obligațiile de plată vor putea fi executate de către proprietar.

 

Înregistrarea în RNPM

Înregistrarea în cadrul Registrului Național de Publicitate Mobiliară este o condiție obligatorie pentru procedura de executare silită. Cu alte cuvinte, nu vei putea duce la îndeplinire executarea silită cu privire la un bun mobil dacă nu vei parcurge procedura de înregistrare în cadrul acestui Registru.

Înregistrarea în RNPM se face imediat după semnarea actului sau nu mai târziu de data în care s-a solicitat executarea silită cu privire la bunul respectiv. Iată un exemplu: dacă s-a încheiat un contract de credit bancar și mai apoi s-a solicitat încuviințarea silită asupra obligației de plată, acesta nu poate fi pus în executare dacă nu se dovedește înregistrarea în cadrul RNPM.  Am putea spune că, fără înregistrarea în RNPM contractul respectiv nu dobândește titlul executoriu.

Există și o excepție de la această regulă – dacă procedura de executare silită a fost inițiată înainte de intrarea în vigoare a legii 196/2020 atunci regulile de mai sus nu se aplică.

Înregistrarea în cadrul Registrului Național de Publicitate Mobiliară se face de către operatori autorizați de către Autoritatea de Supraveghere.

Costurile cu privire la procedura de înregistrare în RNPM intră în categoria acelor cheltuieli de executare, ce vor fi recuperate ulterior de la cel executat silit.

 

Ce se înregistrează în RNPM?

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a României, înregistrarea în RNPM are în vedere următoarele categorii de acte juridice:

  • garanţiile reale mobiliare;
  • cesiunile drepturilor de creanţă;
  • vânzările condiţionate;
  • orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate să garanteze îndeplinirea unei obligaţii cu un bun care este cuprins în domeniul de aplicare al titlului VI, Art. 6 din Legea Nr. 99/1999;
  • toate formele de închiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an;
  • contractele de consignaţie, dacă valoarea bunului care urmează a fi vândut, stabilită în contractul de consignaţie, este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro. În Registru se înscriu, de asemenea, warantele şi recipisele de depozit. Atenţie: Titlul VI, Regimul Juridic al Garanţiilor Reale Mobiliare al Legii nr.99/1999, nu se va aplica, deci nu vor fi înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară:
  1. a) cesiunile drepturilor succesorale şi cesiunile drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;
  2. b) privilegiile, drepturile de retenţie, cu excepţia gradului lor de prioritate faţă de o garanţie reală potrivit dispoziţiilor prevăzute la cap.III şi IV din prezentul titlu; • garanţia reală sau sarcina constituită asupra vapoarelor sau avioanelor.

 

Dacă dorești înregistrarea RNPM a unui înscris, poți apela cu încredere la echipa noastră.