Informare OUG 41/2022
aprilie 22, 2022
SET UP BUSINESS
iunie 16, 2022

Buna ziua,

 

In Monitorul Oficial nr. 377 din 15.04.2022 a fost publicata Ordonanta de urgenta 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (“OUG 47/2022”).

 

Principalele prevederi de interes:

 

 1. Pretul contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale (denumite in continuare impreuna “Contractele”), aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei OUG 47/2022, se ajusteaza, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul Contractelor.

 

 1. Ajustarea preturilor se aplica urmatoarelor categorii de Contracte:
 2. a) Contractelor definite la art. 3 alin. (1) lit. c) (acord cadru) si m) (contract de achizitie publica de lucrari) din Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice (“Legea 98/2016”);
 3. b) Contractelor definite la art. 3 alin. (1) lit. b) (acord cadru) si l) (contract sectorial de lucrari) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (“Legea 99/2016”);
 4. c) Contractelor definite la art. 5 alin. (1) lit. g) (contract de concesiune de lucrari) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii (“Legea 100/2016”);
 5. d) Contractelor care includ dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale necesare realizarii lucrarilor si, respectiv, punerii in functiune si/sau destinate echiparii si dotarii specifice a obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale, prevazute de HG nr. 907/2016 (“HG 907/2016”);
 6. e) Contractelor incheiate de entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea 98/2016;
 7. f) Contractelor care au ca obiect achizitia de dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale, precum si celor care au ca obiect achizitia de produse destinate realizarii lucrarilor de intretinere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes national, judetean sau local clasificate conform prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (“OG 43/1997”), iar achizitia este realizata prin atribuirea unui contract distinct;
 8. g) Contractelor finantate din fondurile, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) si o) din Legea 98/2016, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. b) si n) din Legea 99/2016, al caror obiect il constituie realizarea studiilor de fezabilitate si/sau a proiectelor tehnice, care includ componenta de investigare geotehnica a terenului de fundare prin foraje/sondaje pentru infrastructura de transport national;
 9. h) Contractelor in cuprinsul carora este introdusa clauza de ajustare a pretului potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din OG nr. 15/2021, respectiv potrivit prevederilor art. III alin. (1) si (2) din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea OG nr. 15/2021, precum si Contractelor de lucrari/produse/servicii de proiectare pentru infrastructura de transport de interes national in cuprinsul carora este prevazuta existenta unui pret ferm.

 

 1. Conditii privind aplicarea ajustarii preturilor:

3.1.      Ajustarea se aplica Contractelor aflate in derulare, dupa cum urmeaza:

 1. a) Contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii 98/2016, respectiv a Legii 100/2016;
 2. b) Contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii 98/2016, a Legii 99/2016 si a Legii 100/2016, indiferent de durata de executie a acestora, si in cuprinsul carora nu au fost prevazute clauze de revizuire cu privire la pret;

3.2.      Pentru a beneficia de ajustare, Contractele prevazute de Legea 98/2016 si de Legea 99/2016, mentionate la punctele 2.a) si 2.b) de mai sus, trebuie sa intruneasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sunt in curs de derulare la data intrarii in vigoare a OUG 47/2022 si in cuprinsul acestora nu au fost prevazute clauze de revizuire cu privire la pret;
 2. b) au ca obiect dotari/echipamente tehnologice si functionale/utilaje, iar acestea sunt necesare punerii in functiune si/sau echiparii si dotarii specifice a obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale, conform functiunii preconizate, sau strict necesare executiei lucrarilor.

 

 1. Ajustarea NU se aplica urmatoarelor categorii de Contracte:
 2. a) Contractelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
 3. b) procedurilor de atribuire aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a OUG 47/2022;
 4. c) proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate, pentru care ajustarile de pret se realizeaza dupa aprobarea de catre structurile de specialitate NATO;

 

 1. Modul de realizarea a ajustarii preturilor:
 2. a) Ajustarea se realizeaza exclusiv pentru restul ramas de executat/furnizat/prestat, pana la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, pana la furnizarea integrala si receptionarea produselor achizitionate, si, respectiv, pana la receptionarea documentatiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice, care includ si studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes national, ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului.
 3. b) Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a Contractelor;
 4. c) Contractantii justifica ajustarea valorii prin aplicarea indicelui de cost in constructii total (“ICC”), folosind formulele prezentate in OUG 47/2022;
 5. d) Contractantii pot trimite solicitarile de ajustare in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 47/2022, autoritatile fiind obligate sa initieze demersuri pentru ajustarea preturilor prin incheierea de acte aditionale la Contracte;
 6. e) Actele aditionale la Contracte trebuie sa prevada in mod obligatoriu urmatoarele:
 7. restul ramas de executat/furnizat, determinat cantitativ si valoric;
 8. documentele in baza carora se determina restul ramas de executat care devin anexe la actul aditional,
 9. formula prevazuta in OUG 47/2022,
 10. valoarea avansului exprimat procentual si valoric,
 11. profitul exprimat procentual si valoric, diferentiat pe categorii de contracte in functie de obiect – executie, furnizare;
 12. modalitatea de aplicare a prevederilor OUG 47/2022 in cazul in care nu exista valori pentru ICC aferent lunii solicitarii de plata, si
 13. data de referinta utilizata pentru stabilirea valorii ICC.

 

 1. Alte categorii de Contracte care beneficiaza de ajustarea preturilor:
 2. a) Contractele de lucrari/produse/servicii de proiectare infrastructura de transport de interes national pentru care procedurile de atribuire sau achizitiile directe sunt in curs de desfasurare, in situatia in care in cuprinsul documentatiei de atribuire sau in documentele aferente achizitiei directe nu sunt incluse clauze de revizuire a pretului;
 3. b) Procedurile aflate in curs de desfasurare, in situatia in care in cuprinsul documentatiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizitiilor directe, au fost prevazute clauze de revizuire/actualizare a pretului, stabilite in raport cu rata inflatiei sau cu alti indici, inclusiv clauza de ajustare prevazuta de OG nr. 15/2021;
 4. c) Procedurile aflate in curs de desfasurare, in situatia in care, in cuprinsul documentatiilor de atribuire, respectiv documentelor aferente achizitiilor directe, au fost prevazute clauze de revizuire a pretului, dar pentru care este prevazuta aplicarea dupa trecerea unei anumite perioade de la data incheierii Contractelor sau indeplinirea anumitor conditii pentru aplicarea acestora, dupa caz, pe perioada cuprinsa intre data incheierii Contractelor si data la care se implineste termenul incepand cu care se aplica clauza de revizuire si/sau intervine implinirea conditiilor, dupa caz;
 5. d) Contractele de lucrari/produse/servicii de proiectare infrastructura de transport de interes national aflate in derulare, indiferent de durata de executie/furnizare/prestare a acestora, in cuprinsul carora si al documentatiilor de atribuire initiale, respectiv documentelor aferente achizitiilor directe, au fost prevazute clauze de revizuire a pretului, dar pentru care este prevazuta in Contracte aplicarea dupa trecerea unei anumite perioade de la data incheierii acestora si/sau indeplinirea anumitor conditii pentru aplicarea acestora, dupa caz, pe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei OUG 47/2022 si data la care se implineste termenul incepand cu care se aplica clauza de revizuire si/sau intervine implinirea conditiilor, dupa caz, exclusiv pentru restul ramas de executat/furnizat/prestat la data intrarii in vigoare a OUG 47/2022;
 6. e) Contractele de lucrari/produse/servicii de proiectare infrastructura de transport de interes national aflate in derulare, indiferent de durata de executie/furnizare/prestare a acestora, in cuprinsul carora au fost prevazute alte tipuri de clauze de revizuire/actualizare a pretului, stabilite in raport cu rata inflatiei sau cu alti indici, a caror aplicare conduce, exclusiv pentru restul ramas de executat, la o valoare a ajustarii pretului mai mica decat cea rezultata ca urmare a aplicarii OUG 47/2022, pentru diferenta de pret pana la valoarea ajustarii stabilite ca urmare a aplicarii OUG 47/2022. In cazul in care cresterea pretului ca urmare a ajustarii in baza OG 47/2022 este mai mica decat cresterea pretului rezultata ca urmare a aplicarii clauzei de revizuire din contract, pe perioada respectiva se aplica exclusiv clauza de revizuire din Contract;
 7. f) Contractele prevazute in OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;
 8. g) Contractele care includ dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale necesare realizarii lucrarilor si, respectiv, punerii in functiune si/sau destinate echiparii si dotarii specifice a obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale, prevazute in HG nr. 907/2016.

 

Va stam la dispozitie pentru orice intrebari la adresa office@paulopol.ro.

 

Echipa Paulopol Attorneys and Counselors