Clauzele contractuale speciale ale contractelor FIDIC (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor) Galben vor suporta unele modificări.

Guvernul pregătește un act normativ prin care va modifica și înlocui ordinul din 2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale FIDIC, pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice.

În proiect sunt incluse și clauze care obligă antreprenorul să permită beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, conturile sale, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executare a contractului. De asemenea, antreprenorul este obligat să permită auditarea acestora de către experţi și auditori desemnaţi de către beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută sau arbitraj.

Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate lucrările. În cazul în care părţi din lucrări urmează să se îndeplinească de către unul sau mai mulţi subantreprenori, antreprenorul va furniza beneficiarului, la semnarea acordului contractual, contractele încheiate de antreprenor cu subantreprenorii numiţi în ofertă. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din subantreprenorii numiţi în ofertă sau pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţământul inginerului, fără acceptul prealabil al acestuia.

Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale condiţiilor speciale:

  • (a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de materiale sau pentru subcontractare când subantreprenorul este numit în contract;
  • (b) Pentru numirea subantreprenorilor (subcontractanților) propuşi după semnarea contractului va fi obţinut consimţământul prealabil al inginerului; acest consimţământ se va baza pe evaluarea subantreprenorilor (subcontractanților) propuși.

Ulterior semnării contractului de achiziție publică, introducerea/înlocuirea unui subantreprenor (subcontractant) va respecta prevederile din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 395/2016. Numirea subantreprenorului (subcontractorului) va fi efectivă şi îşi va produce efectele numai după aprobarea beneficiarului și transmiterea către beneficiar de către antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Contractul de subantrepriză (subcontractare) trebuie să conţină obligatoriu o clauză prin care antreprenorul se obligă să plătească subantreprenorului / subcontractantului un avans reprezentând un procent din valoarea contractului cel puţin egal cu cel plătit antreprenorului de către beneficiar.

După aprobarea subantreprenorului (subcontractantului) de către beneficiar, antreprenorul va transmite inginerului înştiinţări cu cel puţin 28 de zile înainte de termenele la care subantreprenorul (subcontractantul) intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a lucrărilor pe șantier.

Subantreprenorii nominalizaţi

În această sub-clauză, “Subantreprenor nominalizat” înseamnă un subantreprenor (termen sinonim cu subcontractant) pe care inginerul îl desemnează să fie angajat ca subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligaţia să angajeze un subantreprenor nominalizat împotriva căruia antreprenorul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţează inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare.