Înregistrări RNPM

Vă informăm că în data de 11.09.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 822 din 08.09.2020) prin care se modifică Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (denumit în continuare „RNPM”).

RNPM (cunoscut până în 2018 sub denumirea „Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare” – „AEGRM”), este un registru public, structurat pe persoane și bunuri, care îndeplinește 2 funcții: (a) de evidență a priorității creditorilor în caz de executare silită; (b) de publicitate a actelor și operațiunilor juridice pentru care legea prevede necesară îndeplinirea formalitățile de publicitate. Mai exact, în RNPM se înscriu diferite operațiuni și acte juridice, cum sunt, dar fără a ne limita la: cesiuni de creanță, ipoteci mobiliare,  fiducii, contracte de garanţie, de locaţiune, sechestre asigurătorii samd.

Cea mai importantă modificare adusă de Legea 196/2020 constă în faptul că, începând din 11.09.2020, toate înscrisurile sub semnătură privată cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu, vor trebui înscrise în RNPM pentru a putea fi puse în executare.

Înscrierea în RNPM trebuie realizată chiar dacă legea specială care reglementează actul nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalități de publicitate pentru acel act.

Cu titlu de exemplu, analizăm cazul unui bilet la ordin pe care îl veți primi de la un debitor al dvs drept garanție. Biletul la ordin este reglementat de Legea nr. 58/1934, lege care prevede că biletul la ordin este titlu executoriu, fără a face vorbire de îndeplinirea vreunei formalități de publicitate. În contextul modificărilor aplicabile începând cu 11.09.2020, înainte să puteți pune în executare biletul la ordin, acesta vă trebui înscris în RNPM. În caz contrar instanța de judecată nu vă încuviința executarea silită în baza respectivului bilet la ordin, iar executorul judecătoresc nu vă putea efectua executarea silită la cererea dvs.

Condițiile înscrierii în RNPM:

 1. Existența unui înscris sub semnătură privată (facem precizarea că aceste modificări nu se referă și la actele încheiate în formă autentică, pentru care nu este necesară înscrierea în RNPM că să poată fi puse în executare)
 2. Înscrisul sub semnătură privată să fie valabil încheiat, conform legii care îl reglementează (spre ex., Legea 58/1934 pentru biletul la ordin, Codul Civil pentru contractul de ipotecă șamd)
 3. Prin lege, să fie recunoscut caracterul de titlu executoriu înscrisului sub semnătură privată.

Înscrierea în RNPM se poate face imediat după semnarea actului sau ulterior. Recomandăm să realizați înscrierea în RNPM cel mai târziu înainte de a cere executarea lui silită. Întrucât și până la intrarea în vigoare a Legii 196/2020, echipa noastră a efectuat cu succes numeroase înscrieri în RNPM, pe această cale ne afirmăm disponibilitatea de a vă sprijin în acest demers. În cazul în care vă este necesară înscrierea diferitelor acte în RNPM, nu ezitați să ne contactați.

Următoarele înscrisuri sub semnătură privata au calitatea de titluri executorii:

 1. titlurile de credit: biletele la ordin, cecul, cambia;
 2. contractele de credit;
 3. contractele de garanție personală;
 4. contractele de închiriere încheiate între locatori și locatari;
 5. contractele de împrumut încheiate între împrumutători și împrumutați, precum cele încheiate de Casele de Ajutor Reciproc – CAR;
 6. contractele de arendă încheiate între arendatori și arendași;
 7. contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA;
 8. contractele de asistență juridică.

În calitate de agenți autorizați, deținem dreptul de a opera în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (RNPM). Astfel, cu respectarea confidențialității și cu un grad ridicat de profesionalism oferim următoarele servicii în vederea asigurării condițiilor pentru protejarea patrimoniului și pentru păstrarea siguranței dumneavoastră:

Consultanță specializată cu privire la materia RNPM;

Verificarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a oricărui tip de informații privitor la persoane fizice sau juridice înscrise, acte juridice, bunuri;

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a formularului de aviz specific inițial cu destinația:

 • Publicitatea clauzei de insesizabilitate
 • Publicitatea clauzei de inalienabilitate
 • Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății
 • Publicitatea pactului de răscumpărare
 • Publicitatea cesiunii de creanță
 • Publicitatea declarației de rezoluțiune
 • Publicitatea declarației de reziliere
 • Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
 • Publicitatea regimului matrimonial
 • Publicitatea uzufructului asupra creanțelor
 • Publicitatea plății anticipate a chiriei
 • Publicitatea cesiunii creanței privind chiria
 • Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată .
 • Alte acte/ fapte juridice supuse publicității conform legii.

Precizam că toate înscrierile pot fi modificate daca este necesar sau au intervenit erori materiale în ce privește părțile, actele juridice sau bunurile înscrise; prelungite sau reactivate sau stinse.

În cazul formularului de aviz de ipoteca inițial destinația înscrierii poate fi:

Creditor garantat/Debitor □

Locatar/ Locator (finanțator) □

Consignatar/ Consignant □

Vânzător/ Cumpărător □

Obligații agricole □

Sechestru asigurător □

Alte înscrieri cum ar fi: Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile, autovehicule ipotecate, Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil,  Acțiuni/ Părți sociale/ Valori mobiliare/ Alte instrumente financiare, cont bancar, Echipamente/ Instalații/ Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, Polițe de asigurare, recolte, utilaje Agricole, efective de animale, stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități.

Cu privire la procedura înscrierii, aceasta este cuprinsa din trei etape simple:

 1. Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanție reala mobiliara.
 2. Formularul se semnează, se scanează și se transmite către operator la adresa de email rnpmpaulopol@gmail.com împreună cu următoarele documente:
 • Solicitant persoană fizică copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială)
 • Solicitant persoană juridică: dovada calității de reprezentant legal + copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială)
 1. Solicitantul plătește Taxa RNPM prin transfer bancar.
 2. Operatorul procedează la înscrierea în RNPM a datelor din formularul completat de solicitant.
 3. Operatorul transmite către solicitant dovada înscrierii în RNPM a titlului executoriu.

Pentru a vă oferi suport în legătură cu operațiunile specifice RNPM nu ezitați să ne contactați.