Servicii juridice adresate profesioniștilor în vederea desfășurării relațiilor contractuale:

 1. Negocieri clauze contractuale și contracte noi;
 2. Revizuire și redactare contracte comerciale
 3. Transmiterea de notificări, adrese către parteneri contractuali și autorități;
 4. Formulare răspuns notificări, adrese către parteneri contractuali și autorități;
 5. Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a altor autorități cu privire la neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor partenerului contractual al clientului;
 6. Ordonanțe de plată
 7. Acțiuni în pretenții

 

Proceduri pentru recuperarea debitelor:

 1. Negociere cu debitorii
 2. Redactare și transmitere de notificări, somații
 3. Formulare cereri executare silită
 4. Reprezentare/asistență juridică în procedura de executare silită
 5. Asistență și reprezentare în cursul executării silite:
 6. Contestații la executare
 7. Cereri de suspendare a executării silite
 8. Cereri de suspendare provizorie a executării silite
 9. Întoarcerea executării silite.

 

Corporate:

 1. Redactare act constitutiv;
 2. Modificare act constitutiv;
 3. Redactare acte adiționale, hotărâri A.G.A.;
 4. Rezervare denumire societate;
 5. Obținere certificat de cazier fiscal și judiciar pentru firmă și pentru asociați/acționari;
 6. Obținere certificat constatator;6
 7. Majorare/reducere capital social;
 8. Cesiune părți sociale/acțiuni;
 9. Intrare/retragere asociați;
 10. Numire administratori/cenzori;
 11. Înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
 12. Modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 13. Modificare de denumire societate;
 14. Completare obiecte de activitate;
 15. Modificare date de identificare asociați;
 16. Dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment.
 17. Redactare declarație de beneficiar real;
 18. Asistență și reprezentare în fața ORC;
 19. Urmărirea și informarea din timp a clientului cu privire la încetare valabilității mandatului de administator, a sediului, punctelor de lucru etc;
 20. înființarea de asociații și fundații, în conformitate cu prevederile O.G. 26/2000, inclusiv reprezentarea în fața instanței de judecată.

 

Dreptul muncii:

 1. elaborare și revizuire de contracte individuale sau colective de muncă, inclusiv clauze de neconcurență, de exclusivitate, de confidențialitate
 2. elaborarea și revizuirea regulamentului intern și, după caz, a regulamentului de organizare și funcționare
 3. asistență în procedurile de concediere individuală sau colectivă
 4. asistență în procedurile de aplicare a sancțiunilor disciplinare;
 5. asistență pentru soluționarea conflictelor de muncă, inclusiv conflicte de drepturi și interese, concedieri legale, cazuri de discriminare, tratament inechitabil etc.
 6. asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată atât pentru angajator, cât și pentru salariat în litigiile de munca

 

Dreptul transporturilor:

 1. Asistență cu privire la elaborarea, redactarea, negocierea, executarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte din domeniul transporturilor (contracte de expediție, de transport, contracte de asigurare de bunuri, persoane etc);
 2. Consultanță cu privire la obținerea autorizațiilor/certificatelor de transport;
 3. Asistență și reprezentare a operatorilor de transport în fața instanțelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;
 4. Asistență juridică cu privire la achiziția, vânzarea ori leasing-ul de mijloace de transport, indiferent de felul acestora;
 5. Asistență juridică în cazul în care se dorește contestarea proceselor verbale de contravenție prin care se stabilesc sancțiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, gabarit depăși, ADR, convenția CMR etc;
 6. Asistență juridică și reprezentare în fața organelor abilitate ale statului în cazul accidentelor rutiere

 

Proprietate intelectuală:

 1. Înregistrare mărci, brevete, modele, desene, drepturi de autor, inclusiv reprezentarea în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și în fața Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
 2. Asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect apărarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală pe teritoriul Românie